Psikometri

R ile Nonparametrik İstatistikler

Mann Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis ve Ki-Kare Analizleri