psikometri

R ile Nonparametrik İstatistikler

Mann Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Wallis ve Ki-Kare Analizleri

Dezavantajlı Yüksek Başarılı Öğrencilerin Okul ve Öğrenci Düzeyinde Matematik Başarılarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

Araştırmanın temel amacı, düşük sosyo-ekonomik statüye sahip olmalarına rağmen yüksek başarı gösteren Türk öğrencilerin öğrenme fırsatları, okul iklimi ve okul kaynakları değişkenleri birlikte ele alındığında matematik başarılarını nasıl etkilediğini hiyerarşik lineer model (HLM) kullanarak incelemektir.

PISA 2012 Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Hiyerarşik Lineer Model Kullanılarak İncelenmesi

Bu çalışmada da; Türk öğrencilerin matematik performansını etkileyen öğrenci ve okul düzeyindeki faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Basit ve Karmaşık Test Desenlerinde Çok Boyutlu Madde Seçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Bu araştırmada diğer araştırmaların aksine toplam yetenek puanları gerçek test koşullarına uygun olacak şekilde farklı test koşullarında karşılaştırılmıştır (basit ve karmaşık).

Multidimesional Test Design Approach for Ability Estimation in Adaptive Testing

Aim of this study is to compare item selection methods performance in reporting domain and the overall scores in multidimensional computer adaptive testing (MCAT) with respect to MIRT test design and calibration strategies

PISA 2009 Türk Öğrencilerin Okuma Becerileri, Fen ve Matematik Okuryazarlığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, okuma becerileri ağırlıklı olarak uygulanan PISA-2009 verilerini kullanarak cinsiyet, okul türü ve bölgelere göre öğrencilerin fen, matematik ve okuma becerileri okuryazarlığı arasındaki ilişkileri belirlemektir.