Basit ve Karmaşık Test Desenlerinde Çok Boyutlu Madde Seçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Özet

Bu araştırmada diğer araştırmaların aksine toplam yetenek puanları gerçek test koşullarına uygun olacak şekilde farklı test koşullarında karşılaştırılmıştır (basit ve karmaşık). Araştırmada test deseni, boyut başına düşen soru sayısı, boyutlar arası korelasyon ve madde seçme yöntemleri olmak üzere dört koşul manipüle edilmiştir. Veri setleri, üretilen madde ve yetenek parametreleri ve M3PL telafi edici çok boyutlu madde tepki kuramı modeli kullanılarak belirlenen korelasyonlara bağlı kalarak üretilmiştir. Çok boyutlu bireyselleştirilmiş bilgisayarlı test uygulamaları sonucu elde edilen toplam yetenek puanları mutlak yanlılık (ABSBIAS), korelasyon ve hata kareleri ortalamasının karekökü (RMSE) kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde çok boyutlu test deseni, boyut başına düşen madde sayısı ve boyutlar arası korelasyon değişkenlerinin toplam puanları kestirmede madde seçme yöntemleri üzerinde etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Basit yapıdaki bir test için Minimum Hata Varyansı madde seçme yönteminin hem uzun hem de kısa testler için en düşük mutlak yanlılık değerinin ürettiği belirlenmiştir. Model karmaşıklaştıkça Kullback-Leibler madde seçme yönteminin diğer iki yöntemden daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir.

Yayın tipi
Yayın
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 8(1)

İlişkili